Stadgar

Antagna vid årsmöten 1993-04-17, 1994-04-16, 1997-04-10, 1998-04-02, 2003-04-10 och 2018-04-26.

1. ÄNDAMÅL
1.1 Att som allmännyttig ideell förening främja och stimulera båtintresset i alla dess former samt verka för rationellt organiserat båtägande.
1.2 Att stödja sjösportens strävan att utbilda en god båtkultur samt att visa hänsyn till naturen samt att verka för en levande skärgård, och att i denna anda även bedriva ungdomsverksam-het.
1.3 Att förvalta hamnanläggningar och byggnader så att medlemmarnas intressen främjas.
1.4 Att bedriva gästhamnsverksamhet.

2. HEMORT
Föreningen har sin hemort på Dalarö.

3. BESLUTANDE ORGAN
Årsmötet - Extra möte - Styrelse

4. MEDLEMSKAP
4.1 Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan, som skall åtföljas av inträdesav-gift som fastställts av årsmötet.
4.2 Medlem förbinder sig att följa klubbens stadgar och ordningsföreskrifter, samt i stadgeenlig ordning fattade beslut.
4.3 Medlemskap kan förekomma som:
- Seniormedlem: är medlem som fyllt eller under året fyller 20 år.
- Familjemedlem: är maka, make, samboende eller barn till seniormedlem, bosatta på samma adress som denne – varvid familjemedlem erhåller samma rättigheter och skyldigheter till föreningen, men till reducerad medlemsavgift.
- Hedersmedlem: utser årsmötet, på styrelsens förslag, den eller de medlemmar, som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid utan medlemsavgift.
4.4 Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
4.5 Medlem har ej rätt att utan styrelsens medgivande representera Dalarö Båtklubb i utomstående föreningars tävlingar.
4.6 Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

5. MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

6. UTESLUTNING
6.1 Medlem får ej uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
6.2 Medlem som inom tre månader efter faktureringsdatum, trots skriftlig påminnelse, ej erlagt föreskrivna avgifter kan uteslutas ur föreningen. l beslut om uteslutning skall skälen härför meddelas och kopia tillsändas den uteslutne.
6.3 Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att medlemmen fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
6.4 Beslut om uteslutning med anledning av att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning av annan anledning fattas av årsmötet.

7. BÅTPLATSER
7.1 Föreningen upplåter, i mån av tillgång, båtplatser i vatten eller för uppläggning på land till medlem i Dalarö Båtklubb, där villkoren regleras i ett ömsesidigt avtal.
7.2 För båtplats betalar medlem insats, vars summa bestäms av årsmötet.
7.3 Båtplats får endast överlåtas till make, maka, samboende, barn eller annan familjemedlem, om denne är eller blir medlem i föreningen.
7.4 Båtplats som inte utnyttjas (vilande båtplats), skall återlämnas till styrelsen. Återlämnad båtplats kan säkerställas för medlemmen i maximalt fem år. Vilande båtplats uthyres av styrelsen på ett år i taget, i första hand till medlem.
7.5 Turordning till båtplats upprättas av styrelsen. Vid fördelning av båtplatser skall styrelsen i första hand beakta inträdesdatum i båtplats- eller byteskö.
7.6 Medlem är skyldig att deltaga i gemensamt arbete som beslutas av årsmötet eller styrelsen. Båtplatsinnehavare är skyldig att deltaga i vakttjänst. Dispens må kunna medges av styrelsen om starka skäl föreligger. Tillämpning av gemensamt arbete och vakttjänst handlägges av styrelsen eller av styrelsen utsedd funktionär.

8. STYRELSEN
8.1 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intresse.
Det åligger styrelsen särskilt att:
- tillse att för föreningen bindande regler iakttages,
- verkställa av årsmötet fattade beslut,
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
- ansvara för och förvalta föreningens medel,
- tillsätta av årsmötet eller extra möte beslutade anställningar, befattningar för klubbens verk-samhet samt utfärda erforderliga avtal och instruktioner för desamma,
- förbereda årsmötet,
- fortlöpande informera medlemmarna om klubbens angelägenheter.
8.2 Styrelsen består lägst av ordförande, kassör samt tre övriga ledamöter, jämte fyra suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för en tid som anges i dessa stadgar, bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken (enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen) står på tur, som styrelseledamot för tiden till nästa årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga befattningar som behövs.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet.
Hamnförman skall delta i styrelsearbetet med yttrande- och förslagsrätt.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.
Suppleanterna kallas till styrelsemöte, och äga vid dessa yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseleda-möter tillsammans, eller av särskild utsedd person tillsammans med en styrelseledamot. Vad avser ekonomiska transaktioner kan styrelsen utse ordinarie ledamot att ensam teckna föreningens firma intill ett belopp av högst 50.000:- kronor vid varje enskilt tillfälle.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

9. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
9.1 Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden från den 1 januari t o m den 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t o m årsmötet påföljande år.
9.2 Styrelsen lämnar erforderliga uppgifter till båtorganisationer till vilka föreningen är ansluten samt övriga lagstadgade uppgifter.

10. REVISION
10.1 Två revisorer samt två revisorsuppleanter väljes av årsmötet att granska klubbens verksamhet.
En av de ordinarie samt dennes suppleant skall ha dokumenterad ekonomisk utbildning/ erfarenhet.
10.2 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelse-protokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller granskningen av det senaste räkenskapsåret, senast den 15 februari.
10.3 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verk-samhets- och räkenskapsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 15 mars. I revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet kan tillstyrkas samt de erinringar eller påpekanden som revisorerna anser sig böra framföra.
10.4 Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigits av revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen.

11. SEKTIONER
Beslut om bildande eller nedläggning av sektioner fattas av årsmöte eller extra medlemsmöte.

12. MÖTEN
12.1 Föreningens årsmöte hålls senast i april månad. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötet.
Kallelse, dagordning, valnämndens kandidatlista, motioner, budgetförslag samt balans- och resultaträkning, översändes till medlemmarna minst tre veckor före mötet.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen för kommande år tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
12.2 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
- upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
- fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
- fastställande av dagordning.
- val av ordförande och sekreterare för mötet.
- val av två medlemmar, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
- val av två medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
- styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
- revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
- val av ledamöter i den mån mandattiden utgår;
- föreningens ordförande och föreningens kassör för en tid av två år.
- tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
- fyra suppleanter i styrelsen för en tid av två år.
- två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av två år.I detta val får ej styrelsen delta.
- tre ledamöter och en suppleant i valnämnden för en tid av ett år, varav en skall vara sam- mankallande. I detta val får ej styrelsen delta.
- eventuellt fyllnadsval till styrelsen.
- ärende som av styrelsen hänskjutits till behandling vid årsmötet.
- ärenden och motioner som medlem önska få behandlade vid årsmötet, och som denne skrift-ligen anmält till styrelsen den 15 februari
- övriga frågor
12.3 Valordning: Jämt år väljes ordförande samt en (1) styrelseledamot. Ojämnt år väljes kassör och två (2) styrelseledamöter. Varje år väljs två (2) styrelsesuppleanter, en (1) revisor, en (1) revisorssuppleant och samtliga ledamöter och suppleanter till valnämnden.
12.4 Föreningens höstmöte hålls senast i december månad. Kallelse översändes till medlemmarna minst tre veckor före mötet jämte dagordning som, förutom de ordinarie första sex punkterna enligt 12.2 ovan, upptar följande ärenden;
- fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
- fastställande av årsavgift och övriga avgifter.
- ärende som av styrelsen hänskjutits till behandling vid höstmötet.

13. EXTRA MÖTE
Extra möte hålls när styrelsen finner detta påkallat.
Om föreningens revisorer eller minst 10 % av samtliga röstberättigade medlemmar begär av-hållande av extra mötesbehandling av visst ärende, skall styrelsen inom 14 dagar efter sådan begäran, kalla till extra möte.
Underlåter styrelsen att inom denna tid kalla till mötet får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast tio dagar före mötet till medlem-marna och kungöres inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokal eller dy-likt. Vid extra möte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras.
Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i pa-ragraf 14.1.

14. BESLUTSFATTANDE VID ÅRSMÖTE OCH EXTRA MÖTE
Röstberättigade vid årsmöte och extra möte är samtliga föreningens medlemmar som under året fyller lägst 20 år och som erlagt stadgeenliga avgifter, samt hedersmedlemmar.
Rösträtten är personlig och får ej överlåtas på annan annat än med skriftlig fullmakt. Mötesdeltagare får endast inneha en fullmakt.
Endast ärenden upptagna på utsänd dagordning får tas upp till beslut.
Beslut fattas genom öppen omröstning eller efter votering om sluten omröstning begärs.
Med undantag för de i paragraf 15.1 angivna fallen, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstningen sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföran-den vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten.
Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

15. STADGEFRÅGOR MM
15.1 Endast årsmöte eller extra möte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen.
15.2 Beslut, som gäller ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen, blir inte giltigt förrän framlagt förslag behandlats vid två på varandra följande möten. Det ena skall vara årsmöte och det andra kan vara extra medlemsmöte.
Minst fyra månader skall förflyta mellan dessa möten, varvid beslutet vid det andra mötet skall överensstämma med förslaget som beslutades vid första mötet och skall vid båda tillfäl-len biträdas av minst 2/3 av de röstande mötesdeltagarna.

16. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
l händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar tillfalla ett ändamål som gag-nar de ändamål på verksamhetsorten, som anges i paragraf 1 i dessa stadgar. Dock ej fysisk person. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning tas.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisions-berättelse jämte balans- och resultaträkning skall omedelbart delges vederbörande
specialförbund.

17. ANSLUTNING TILL BÅTORGANISATIONER
Beslut och in- och utträde i båtorganisationer skall fattas av årsmötet.

18. VALNÄMND
Valnämnden består av tre ledamöter jämte en suppleant, valda av årsmötet för tiden t o m nästa årsmöte. En av ledamöterna utses att vara nämndens sammankallande.
Ledamot eller suppleant i styrelsen eller revisor kan ej ingå i valnämnden.
Det åligger valnämnden att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till komman-de årsmöte, så att genomarbetat förslag till val kan föreläggas årsmötet.
Valnämnden skall överlämna sitt kandidatförslag till styrelsen senast den 20 februari.
Valnämnden beslutar genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som nämndens sammankallande företräder.
Valnämnden skall vid beredning av sitt förslag eftersträva en sådan sammansättning av styrel-sen att den blir effektiv och arbetsduglig, samt att olika intresseinriktningar i möjligast mån blir företrädda. Valnämnden skall även tillse att nödvändig nyrekrytering kommer till stånd.
Valnämnden bedriver sitt arbete självständigt. De som deltar i nämndens förhandlingar, får inte för utomstående yppa vad som avhandlats.

19. STANDERT
Klubbens standert är vitt med blå kanter och försedd med en blå kvadrat, med ett vitt D.