Båtplatsavtal

Följande villkor reglerar avtal mellan Dalarö Båtklubb, här kallad DBK, och medlem eller annan part, här kallad båtplatsinnehavaren, vad gäller upplåtelse av båtplats. Villkoren gäller båtplats i vatten, på land, säsongsplats i vatten och vinterplats i vatten. Genom att publicera dessa villkor i DBKs årsskrift och hemsida anses alla ha tagit del av och godkänt villkoren, vilket innebär minskad administration, eftersom villkoren inte varje gång behöver skickas i samband med upplåtelse av båtplats.

Detta avtal godkänns av medlem genom erläggande av avgift för nyttjande av plats för båt i vatten eller på land.

1. Allmänt
1.1 Övergripande regler.
DBKs stadgar och nedanstående villkor gäller för upplåtelse och användande av denna båtplats. DBK skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som ligger utanför DBKs kontroll såsom myndig-hetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, brand, omfattande förlust eller förstörelse av egendom genom olyckshändelse av större omfattning samt beslut av Haninge kommun och som förhindrar fullgörande i rätt tid.
1.2 Båtplats och säsongsplats i vatten.
Vid avtal avseende upplåtelse av båtplats och säsongsplats i vatten erläggs avgift. I avgiften ingår tillgång till färskvatten samt sop-, batteri- och spilloljemottagning.
1.3 Båtplats på land.
Vid avtal avseende upplåtelse av båtplats på land erläggs avgift. I avgiften ingår normal elförbruk-ning för vårrustning, vatten för båtvård (i mån av tillgång), tillgång till mastkran och motorlyft, förvaringsplats för pallnings- och täckningsmaterial, sop, batteri- och spilloljemottagning.
1.4 Vinterplats i vatten.
Vid avtal avseende upplåtelse av vinterplats i vatten erläggs avgift. För vinterplats i vatten gäller att anslutning till eluttag för 220V är möjligt. Uttag är försett med jordfelsbrytare och energimätare. Kostnad för elenergi betalas mot faktura. Energimätaren avläses vid inkoppling respektive ur-koppling av båtägaren och DBKs hamnansvarige tillsammans.
1.5 Försäkring och miljövillkor.
Det åligger båtplatsinnehavaren att ha sin båt ansvarsförsäkrad mot skador som kan drabba DBKs egendom och tredje man. Vid delat ägarskap skall båtplatsinnehavaren och försäkringstagaren vara samma person.
Det åligger därjämte båtplatsinnehavaren att hålla båten i miljömässigt tillåtet skick med avseende på bottenbehandling och TBT-färg (tributyltenn). För alla båtar byggda 1995 eller tidigare, skall båtägaren inkomma med giltigt XRF intyg på att TBT inte förekommer på skrovet innan ny båtplats tillträdes. Intyg skall även lämnas vid byte av båt på befintlig båtplats
1.6 Ansvar.
DBK friskrives från allt ansvar för skador på båtplatsinnehavarens båt och för skador som båt-platsinnehavaren eller dennes båt åsamkar tredje man eller dennes egendom.
1.7 Åligganden avseende båtplats i vatten och säsongsplats samt båtplats på land.
Båtplatsinnehavaren är skyldig att delta i gemensamt arbete och vakthållning som beslutas av DBKs årsmöte eller styrelsen. Tillämpning av gemensamt arbete och vakthållning handläggs av styrelsen eller av styrelsen utsedd funktionär.
1.8 Adressändring.
Båtplatsinnehavaren skall snarast och i första hand via DBKs medlemssidor på Internet notera adressändring. Om tillgång till Internet saknas skall båtplatsinnehavaren så snart som möjligt skriftligen anmäla ändrade adress och/eller telefonuppgifter.
1.9 Delat båtägarskap.
Vid flera båtägare kan endast en delägare (huvudredaren) vara båtplatsinnehavare.

2. Avgift
2.1 Insats.
Upplåtelse av båtplats i vatten enligt detta avtal baseras på erläggande av insats (deposition). Insatsbeloppet skall inbetalas senast 30 dagar efter avtalsdatum.
2.2 Årsavgift.
Årsavgiften för båtplatsen fastställs av DBKs årsmöte. Den skall vara klubben tillhanda inom den tid som anges på inbetalningskort, faktura eller i annan meddelande form. Årsavgiften erläggs i förskott.
2.3 Ändrad avgift.
Ändrad avgift för båtplats i vatten på grund av ändrad båtplatsstorlek regleras från datum ny plats kan disponeras.
2.4 Differentierad årsavgift.
För icke medlem gäller differentierad årsavgift. Storleken beslutas av årsmöte.
2.5 Tillträde till båtplats.
Båtplatsen får inte tagas i anspråk förrän samtliga avgifter till fullo betalats.

3. Båtplats
3.1 Dispositionsrätt avseende båtplats och säsongsplats i vatten.
Vid avtal avseende båtplats och säsongsplats i vatten gäller att båtplatsen är avsedd för i avtalet angiven båt tillhörig båtplatsinnehavaren. Båtplatsen får tillfälligt användas för annan båt tillhörig båtplatsinnehavaren. Samma regler gäller därvid för denna båt beträffande försäkring, ansvar m.m. Uppgift om annan båt skall lämnas till hamnansvarig hos DBK. Vid byte av båt skall båtplatsinnehavaren skriftligen eller via e-post anmäla detta till DBK. Skriftlig ansökan om byte till annan båtplats lämnas till styrelsen. Styrelsen bedömer om det finns an-ledning att avslå ansökan på grund av båtstorlek, vikt eller annat. Innehavare av båtplats i vatten som önskar utnyttja sin båtplats efter den 15:e november eller före den 15:e april skall ansöka om detta till styrelsen. Isförhållanden, påsken samt tidpunkt för upptagning/iläggning av Y-bommar kan medföra ändring av ovanstående datum. När det gäller båtplatser äger DBK rätt att under gästhamnsäsongen disponera båtplatser för gästhamnsändamål då båtägaren själv inte utnyttjar sin plats.
3.2 Dispositionsrätt avseende båtplats på land.
Vid avtal avseende båtplats på land gäller att den är avsedd för i avtalet angiven båt tillhörig båt-platsinnehavaren. Vid byte till annan båt skall båtägaren skriftligen ansöka hos styrelsen om ändring av båtplats. Styrelsen bedömer om anledning finns att avslå ansökan på grund av båtstorlek, vikt eller annat. 
Uppläggningsplatsen disponeras från 15:e september till 15 maj. Enligt arrendeavtal mellan Haninge kommun och DBK disponeras parkeringarna i Askfats- och Vadvikshamnarna för båtuppläggning endast mellan 15:e september och 15 maj. Det åligger båtplatsinnehavaren att sjösätta el-ler flytta upplagd båt från dessa områden för att respektera arrendeavtalet. För det fall båtägaren inte har flyttat sin båt inom angiven tid för arrendeavtalet äger DBK rätt att på båtplatsinnehavarens bekostnad, risk och ansvar flytta båten till annan plats.
3.3 Dispositionsrätt avseende vinterplats i vatten.
Vid avtal avseende vinterplats i vatten gäller att båtplatsen är avsedd för i avtalet angiven båt tillhörig båtplatsinnehavaren. Båtplatsen disponeras under perioden 15:e november till 15:e april eller den kortare tid som avtalet omfattar.
3.4 Platsbyte avseende båtplats i vatten.
Tilldelning av annan båtplats sker i turordning enligt upprättad byteskö. Byteskön har företräde i förhållande till båtplatskön. Båtplatsinnehavaren erlägger tilläggsinsats (utökad deposition) för annan plats och i enlighet med beslutade avgifter vid bytestillfället. Se punkt 3.1 om ansökan vid byte till båt av annan storlek. Vid byte till mindre båt regleras insatsen (depositionen) uppåt eller nedåt till det belopp som gäller vid bytestillfället. Vid byte till mindre båt kan båtplatsinnehavaren behålla båtplatsen om den för båtplatsen gällande avgiften erläggs. Önskas byte till mindre båtplats sker tilldelning enligt köordning i byteskön. Vid återbetalningar har DBK rätt att innehålla betalning för reglering av eventuella fordringar på båt-platsinnehavaren.
3.5 Platsbyte avseende båtplats på land.
Tilldelning av plats på annat uppläggningsområde sker i turordning enligt upprättad byteskö.
3.6 Omfördelning av båtplatser avseende båtplats i vatten.
DBKs styrelse äger rätt, där omständigheter så kräver och efter samråd med båtplatsinnehavaren, att omfördela båtplatser. Uppstår oenighet gäller styrelsens beslut. Beslut om platsbyte kan överklagas till årsmöte eller extra möte.
3.7 Omfördelning av båtplatser avseende båtplatser på land och vinterplats i vatten.
DBKs styrelse äger fritt omfördela båtplatser.
3.8 Förtöjning/uppläggning av båt.
Det åligger båtplatsinnehavaren att förtöja/stötta sin båt på ett betryggande sätt så att skador inte uppstår på DBKs anläggningar och egendom eller på egendom tillhörig tredje man.
3.9 Skador på hamnanläggningen. 
Det åligger båtplatsinnehavaren att till hamnansvarig eller till styrelsen anmäla skador eller brister på bommar, bojar, bryggor eller annan utrustning ingående i hamnanläggningarna.
3.10 Båtplatsinnehavarens tillsynsskyldighet.
Båtplatsinnehavaren har ensam tillsynsskyldighet för sin båt och egendom. DBK påtar sig inget ansvar.
3.11 Skyldighet att åtgärda påtalade brister.
När DBK påtalar brister i förtöjningar eller dylikt åligger det båtplatsinnehavaren att utan dröjsmål åtgärda dessa brister. Om så inte sker godkänner båtplatsinnehavaren att DBK vidtager nödvändiga åtgärder på båtplatsinnehavarens bekostnad, ansvar och risk.

4. Avtal
4.1 Avtalets längd avseende båtplats i vatten.
Avtal avseende båtplats i vatten löper en avtalsperiod i taget och förlängs automatiskt om endera parten inte skriftligen sagt upp avtalet före den 1:a augusti.
4.2 Avtalets längd avseende säsongsplats i vatten.
Avtalets längd avseende säsongsplats i vatten löper en avtalsperiod i taget. Efter avtalsperiod, upphör avtalet automatiskt. För att erhålla nytt avtal om säsongsplats, måste ansökan förnyas till DBK.
4.3 Avtalets längd avseende båtplats på land.
Avtalets längd avseende båtplats på land löper från 15:e september till 15 maj påföljande kalenderår. Det förlängs automatiskt ytterligare en avtalsperiod 15:e september till 15 maj om inte någon av parterna sagt upp avtalet före 1 juli.
4.4 Avtalets längd avseende vinterplats i vatten.
Avtalets längd avseende vinterplats i vatten löper en avtalsperiod i taget.
4.5 Ändring av avtalet.
Villkoren för avtal får endast ändras genom beslut på DBKs medlemsmöte (årsmöte eller extra möte) och under förutsättning att frågan medtagits på dagordningen.
4.6 Avtalets upphörande avseende båtplats i vatten.
För avtal avseende båtplats i vatten gäller för upphörande: Båtplats innehavaren äga rätt att säga upp avtalet i enlighet med 4.1 ovan. DBKs styrelse äger rätt att säga upp avtal om: - Haninge kommun säger upp DBKs arrendeavtal, eller om båtplatsinnehavaren inte: - betalar fastställda avgifter inom angiven tid. - följer vad som anges i DBKs stadgar, anvisningar eller detta avtal - följer styrelsens eller hamnansvariges anvisningar. Sägs avtalet upp på grund av båtplatsinnehavarens försumlighet gäller uppsägningen med omedelbar verkan. Båtplatsinnehavaren har rätt att överklaga uppsägning på samma villkor som vid medlems uteslutande enligt DBKs stadgar § 6 moment 3. Upphör avtalet återbetalar DBK inom 3 månader det belopp i kronor som båtplatsinnehavaren to-talt erlagt som insats (deposition). Vid återbetalning äger DBK rätt att innehålla betalning för reglering av eventuella fordringar.
4.7 Avtalets upphörande avseende båtplats på land.
För avtal avseende båtplats på land gäller för upphörande: Båtplats innehavaren äga rätt att säga upp avtalet i enlighet med 4.1 ovan. DBKs styrelse äger rätt att säga upp avtal om: - Haninge kommun säger upp DBKs arrendeavtal, eller om båtplatsinnehavaren inte: - betalar fastställda avgifter inom angiven tid. - följer det som anges i DBKs stadgar, anvisningar eller detta avtal - följer styrelsens eller hamnansvariges anvisningar. Sägs avtalet upp på grund av båtplatsinnehavarens försumlighet gäller uppsägningen med omedelbar verkan. Båtplatsinnehavaren har rätt att överklaga uppsägning på samma villkor som vid medlems uteslutande enl. DBKs stadgar § 6 moment 3.
4.8 Tvist.
Parterna skall förhandlingsvägen försöka lösa alla eventuella tvister. Om en förhandlings-lösning inte är möjlig skall tvist beträffande avtalet, dess tillkomst, tolkning eller tillämpning och därur härflytande rättsförhållanden slutligen avgöras av skiljeman enligt vid var tid gällande svensk lag om skiljemän. Förfarandet skall äga rum i Stockholm med tillämpning av svensk lag.